ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นประปาหมู่บ้าน - บ้านครูเหลียว หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 157.50 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2024
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) หมู่ 10 ประกอบด้วย ร่องน้ำไร้ท่อ ยาว 300 เมตร + บ่อผันน้ำ 15 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2024
ซื้ออุปกรณ์ประกอบพิธีทางศาสนา ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2024
จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ต้นเทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2024
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการอาชีพการสานตะกร้าจากพลาสติกแก่คนพิการและผู้ดูคนพิการ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Treatment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 สายบ้านโพธิ์ทอง - วัดดงเมย หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบางทรายน้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/07/2024
ซื้อยางรถยนต์ เพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน กจ 6087 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2024
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2024
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Treatment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7797 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อวัสดุเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2024
ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา 05/07/2024
ก่อสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 สายบ้านโพธิ์ทอง - วัดดงเมย หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบางทรายน้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 24/05/2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 3 บ้านดอน เชื่อมบ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ (สายคุ้มนาทาม) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 18/04/2024
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ถนนเข้าวัดป่าสามัคคี - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านผักขะย่า กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 14/06/2023
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ประเภทรถยนต์นั่ง ดีเซล) 02/02/2023
ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางทรายน้อย ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ระยะทางดำเนินการเสริมผิว 1.350 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ใช้ สอยรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,150 ตารางเมตร 16/12/2022
อาหารเสริม (นม) 11/11/2022
โครงการกำจัดวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านบางทรายน้อย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ตำบลบางทรายน้อย กว้าง 80.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณขุดลอกวัชพืชไม่น้อยกว่า 9,900.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 22/09/2022
โครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านบางทรายน้อย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ตำบลบางทรายน้อย กว้าง 80.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณขุดลอกวัชพืชไม่น้อยกว่า 9,900.00 ลูกบาศก์เมตร 20/09/2022
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลบางทรายน้อย 18/08/2022
ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสุขสำราญ จำนวน 2 ช่วง บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 พื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร 19/01/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 สายบ้านโพธิ์ทอง - วัดดงเมย หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบางทรายน้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ประเภทรถยนต์นั่ง ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ถนนเข้าวัดป่าสามัคคี - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านผักขะย่า กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางทรายน้อย ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ระยะทางดำเนินการเสริมผิว 1.350 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ใช้ สอยรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,150 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกำจัดวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านบางทรายน้อย, บางทรายใต้ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลบางทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสุขสำราญ จำนวน 2 ช่วง บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 สายบ้านโพธิ์ทอง - วัดดงเมย หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบางทรายน้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 3 บ้านดอน เชื่อมบ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ (สายคุ้มนาทาม) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ประเภทรถยนต์นั่ง ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสุขสำราญ จำนวน 2 ช่วง บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสุขสำราญ จำนวน 2 ช่วง บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 พื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/02/2022
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 สายบ้านโพธิ์ทอง - วัดดงเมย หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลบางทรายน้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,200.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 3 บ้านดอน เชื่อมบ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ (สายคุ้มนาทาม) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ประเภทรถยนต์นั่ง ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ถนนเข้าวัดป่าสามัคคี - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านผักขะย่า กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางทรายน้อย ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ระยะทางดำเนินการเสริมผิว 1.350 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ใช้ สอยรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,150 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางทรายน้อย ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ระยะทางดำเนินการเสริมผิว 1.350 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ใช้ สอยรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,150 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกำจัดวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านบางทรายน้อย, บางทรายใต้ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลบางทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสุขสำราญ จำนวน 2 ช่วง บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Treatment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายบ้านนายแควนเทน เผ่าพันธุ์ ปริมาณงาน กว้าง 3.50 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.20 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนามน หมู่ 7 เชื่อม บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 (ซอยคลองน้ำข้างโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่