ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7797 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2024
ซื้อเสือกีฬาและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2024
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสารบานทึบ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2024
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2023
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2023
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ถนนเข้าวัดป่าสามัคคี - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านผักขะย่า กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 14/06/2023
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ประเภทรถยนต์นั่ง ดีเซล) 02/02/2023
ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางทรายน้อย ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ระยะทางดำเนินการเสริมผิว 1.350 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ใช้ สอยรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,150 ตารางเมตร 16/12/2022
อาหารเสริม (นม) 11/11/2022
โครงการกำจัดวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านบางทรายน้อย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ตำบลบางทรายน้อย กว้าง 80.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณขุดลอกวัชพืชไม่น้อยกว่า 9,900.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย 22/09/2022
โครงการขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านบางทรายน้อย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ตำบลบางทรายน้อย กว้าง 80.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาณขุดลอกวัชพืชไม่น้อยกว่า 9,900.00 ลูกบาศก์เมตร 20/09/2022
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลบางทรายน้อย 18/08/2022
ซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสุขสำราญ จำนวน 2 ช่วง บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 พื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร 19/01/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ประเภทรถยนต์นั่ง ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ถนนเข้าวัดป่าสามัคคี - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านผักขะย่า กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางทรายน้อย ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ระยะทางดำเนินการเสริมผิว 1.350 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ใช้ สอยรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,150 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกำจัดวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านบางทรายน้อย, บางทรายใต้ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลบางทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสุขสำราญ จำนวน 2 ช่วง บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ประเภทรถยนต์นั่ง ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสุขสำราญ จำนวน 2 ช่วง บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสุขสำราญ จำนวน 2 ช่วง บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 พื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/02/2022
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ประเภทรถยนต์นั่ง ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 ถนนเข้าวัดป่าสามัคคี - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านผักขะย่า กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางทรายน้อย ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ระยะทางดำเนินการเสริมผิว 1.350 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ใช้ สอยรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,150 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลบางทรายน้อย ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ระยะทางดำเนินการเสริมผิว 1.350 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ใช้ สอยรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 6,150 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกำจัดวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บ้านบางทรายน้อย, บางทรายใต้ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลบางทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสุขสำราญ จำนวน 2 ช่วง บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พื้นที่รวม 7,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
ซื้อสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 (ซอยคลองน้ำข้างโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2022
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยงานนักวิชาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาบริการจดมาตรวัดน้ำประปา และเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่