Posted in รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

Continue Reading...
Posted in แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

แผนปฎิบัติการและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570

Continue Reading...
Posted in แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570)

Continue Reading...
Posted in แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570)

Continue Reading...
Posted in แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562-2565

Continue Reading...
Posted in แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2564

Continue Reading...
Posted in แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2563

Continue Reading...