กองคลัง

นางสาววิชชุนี ยะวงศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
06-2165-5241

ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางกุหลาบ คำปาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ)
08-6858-3539

นางสาวณัฐณิชา อังคะณา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
09-7304-7673

ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศิริพร เผ่าพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
08-0489-4656

นายสัมฤทธิ์ บางทราย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
09-8593-5615

นางสาวนันทิยา นาคประสงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
06-2152-2900

นายกฤษดา วงค์คำจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
06-1638-2885

กองคลัง ข้อมูลสำหรับประชาชน

         กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน
 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 • งานเก็บรักษาเงิน

งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานการบัญชี
 • งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
 • งานงบการเงินและงบทดลอง
 • งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 • งานพัฒนารายได้
 • งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
 • งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
 • งานพัสดุ
 • งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

กองคลัง คู่มือ อบต.

           กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการ งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของอบต.บางทรายน้อย งานสถิติการคลังงานพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี

 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบระหว่าง เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 2. ภาษีป้าย ยื่นแบบระหว่าง เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี
 3. ภาษีบำรุงท้องที่ (ภาษีที่ดิน) ระหว่าง เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี

การยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          รวมระยะเวลาการให้บริการ (ขึ้นอยู่กับเอกสารที่เตรียมมา) 5 นาที

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 3. ผู้มี่หน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินชำระเงิน และรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.12)

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)
 3. สำเนาสัญญาเช่าต่างๆ (ในกรณีการเช่า , ให้เช่าบ้าน , เช่าที่ดิน)
 4. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (กรณีประกอบการค้า) สำเนาการจดทะเบียนนิติบุคคล
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาโฉนดที่ดิน

การยื่นแบบภาษีป้าย

        รวมระยะเวลาการให้บริการ (ขึ้นอยู่กับเอกสารที่เตรียมมา) 5 นาที

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7)
 3. เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับป้าย
 4. ขนาดของป้าย
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. สำเนาโฉนดที่ดิน

การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่

        รวมระยะเวลาการให้บริการ (ขึ้นอยู่กับเอกสารที่เตรียมมา) 5 นาที

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบ แสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
 3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระเงินและรับใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)

เอกสารประกอบการพิจารณา

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน
 2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบำรุงที่ดินที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาโฉนดที่ดิน
mungmee