ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

นายไพบูรณ์ ทวีโคตร
นายก อบต.บางทรายน้อย
08-7857-9004

นายเรืองศักดิ์ ทองผา
รองนายก อบต.บางทรายน้อย
09-3061-1245

นายธวัชชัย ศรีประสงค์
รองนายก อบต.บางทรายน้อย
08-2596-1643

นายวิจิตร ศรีประสงค์
เลขานุการนายก อบต.บางทรายน้อย
06-5828-7382

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาวทศพร ทองกาล
ปลัด อบต.บางทรายน้อย
09-5184-5692

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาววิชชุนี ยะวงศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
06-2165-5241

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

mungmee