หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวทศพร ทองกาล
ปลัด อบต.บางทรายน้อย
09-5184-5692

นายเมธี ไชยวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
06-4534-4703

นางสาววิชชุนี ยะวงศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
06-2165-5241

นายวัชรากร ทวีโคตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
08-5001-2612

mungmee