หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวทศพร ทองกาล
ปลัด อบต.บางทรายน้อย
09-5184-5692

นางสาววิชชุนี ยะวงศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
06-2165-5241

นางสาววิชชุนี ยะวงศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
06-2165-5241

นายวัชรากร ทวีโครต
ผู้อำนวยการกองช่าง
08-5001-2612

mungmee