ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ระบบการจัดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ eGP

mungmee