กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วัน อาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. โดย สจ.วิไลลักษณ์ ทองผา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการตำบลบางทรายน้อย และกลุ่มผู้นำชุมชนตำบลบางทรายน้อย เข้าร่วมโครงการจัดการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2567 ณ วัดโพนทอง หมู่ 11 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ »

วัน พุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. โดยนายไพบูรณ์ ทวีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย และกลุ่มผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่พัฒนาบริเวณหนองบุ่งคล้า ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ »

วัน อังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยนายไพบูรณ์ ทวีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย พร้อม นายทวีศักดิ์ สุริยะสิงห์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ สำรวจขอบเขตพื้นที่อารยเกษตร ตำบลบางทรายน้อย ณ บริเวณหนองบุ่งคล้า ตำบลบางทรายน้อยอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ »

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. โดยนายไพบูรณ์ ทวีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย พร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย และโรงเรียนบ้านขามป้อม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ สำนักสงฆ์วัดสว่างสามัคคีธรรม (ป่าคำบักบ้า)บ้านสุขสำราญ ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ »

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. โดยนายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประธานในพิธีพร้อมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ลงพื้นที่เป็นกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ »

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยนายไพบูรณ์ ทวีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ประธานในพิธี พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ »

วัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. โดยนายไพบูรณ์ ทวีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. และกลุ่มผู้นำชุมชน ลงพื้นที่พัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ »

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยนายไพบูรณ์ ทวีโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ลงพื้นที่ตรวจท่าทรายในเขตตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

อ่านต่อ »

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. โดยนายหมวดเอกดนุภพ รองไชย ปลัดอำเภอ(จพง.ปด.ชำนาญการพิเศษ)เป็นประธาน เปิดพิธีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

อ่านต่อ »