สำนักปลัด

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายกิตติพงษ์ ทวีโคตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
09-9174-1896

นายทวิช ผิวผ่อง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
065-121-4026

นายไพรรัตน์ นาเมืองรักษ์
นิติกรชำนาญการ
06-1039-2477

นางสาวสายรุ้ง พิกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
09-6352-2996

นายวรวุธ หินเธาว์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
08-3669-9138

นายอนุวัฒน์ ทวีโคตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัย
09-2524-9969

นางสุภรณ์ เผ่าพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
08-5372-7079

นางสาวจิรัชญา ทวีสุข
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
080-653-2864

นางสุวานิตย์ สุวรรณฉวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวศิรินก์ดา ทวีโคตร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
06-1741-4229

นางสาวพิมพ์นารา สุพร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
09-2939-6906

นางสาวอริษา เกตวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
09-5826-7666

นางอุดม อังคณา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
08-7857-9125

นางกิดตา สุวรรณชัยรับ
แม่บ้าน
06-1423-6254

นายไพรวัลย์ เผ่าพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป
09-8101-6421

นายปิติพงษ์ ศรีประสงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
08-7542-3028

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทนา ผู้ดี
พนักงานจ้างทั่วไป
09-3210-4695

นางสาวปุณณิฐฐา ทวีโคตร
พนักงานจ้างทั่วไป
08-8026-6826

นางสาวณิชนันทน์ ทองพั้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
09-5168-8350

สำนักงานปลัด อบต. – ข้อมูลสำหรับประชาชน

          สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสารบรรณ
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 • งานตรวจสอบภายใน

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานนโยบายและแผน
 • งานวิชาการ
 • งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
 • งานงบประมาณ

งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานกฎหมายและคดี
 • งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานข้อบัญญัติและระเบียบ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานอำนวยการ
 • งานป้องกัน
 • งานฟื้นฟู

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานระเบียบข้อบังคับประชุม
 • งานการประชุม
 • งานอำนวยการและประสานงาน
 • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ


สำนักงานปลัด – คู่มือ อบต.

         สำนักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย การบริหารงานบุคคล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (งานนิติกร) การจัดเตรียมการเลือกตั้งการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารอื่นๆ

ขั้นตอนติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน

      ขั้นตอนให้บริการ

 1. ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
  – ยื่นคำร้องตามแบบ (คำร้องทั่วไป) ต่อเจ้าหน้าที่
  – กรณีร้องทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องกรอกข้อมูลตามแบบ (แบบรับคำร้องทางโทรศัพท์)
 2. ส่วนงาน/หัวหน้างานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่/ตามกฎหมาย
 3. แจ้งผู้ร้องทุกข์

การขอข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

     ขั้นตอนการให้บริการ

 1. ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ (คำร้องขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร) ต่อเจ้าหน้าที่
 2. เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชา
  อนุญาต (จัดเตรียมเอกสารให้ตามคำขอ)
  – ไม่อนุญาต (แจ้งผู้ทราบพร้อมเหตุผล)

เอกสารประกอบการพิจารณา

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ที่จะขอข้อมูล

mungmee