วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (vision)

“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำประเพณี การศึกษาดี เน้นวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย ได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้

  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมแลสาธารณูปโภค
  2. พัฒนางานสาธารณสุข ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  3. ป้องปรามการเข้าถึงยาเสพติดของเด็ก เยาวชน ประชาชน และบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
  4.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
mungmee