Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ 2566 (สตง.รับรองแล้ว)

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

Continue Reading...