โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน
ได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์
และการใช้สมุนไพรไทย และสมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ โดยมีทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่1 สมุนไพรท้องถิ่นเรา ภายในเดือนพฤษภาคม 2566
กิจกรรมที่2 ปลูกปักรักษ์สมันไพร  ภายในเดือนพฤษภาคม 2566
กิจกรรมที่3 สวนสมุนไพรท้องถิ่น ทรงคุณค่า ภายในเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 2566
กิจกรรมที่4 อนุรักษ์สมันไพรท้องถิ่น ภายในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2566

สถานที่ดำเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความพร้อม
ร่วมติดแฮชแท็ก #1อปท.1สวนสมุนไพร #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น

หลักการและเหตุผล
https://www.dla.go.th/upload/document/type2/2023/5/29305_2_1683017969132.pdf?time=1683032500167

อินโฟกราฟิก
https://www.dla.go.th/upload/document/type2/2023/5/29305_3_1683017969179.pdf?time=1683032500167

files_5838_1
mungmee