ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OneStopService : OSS)

แนวทางการดำเนินการและเอกสารประกอบด้วย

  1. ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมฯ
  3. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ่วมฯ
  4. คู่มือการให้บริการศูนย์บริการร่วมฯ

คู่มือการให้บริการฯ (OSS)

files_5918_1
mungmee