กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี
การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืน
ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินทรัพยากรดิน
ภายใต้แนวคิด อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน เนื่องในโอกาสวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
และได้กำหนดให้เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2566 เป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
สร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เพื่อร่วมใจกันปกปักรักษาดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศ
ทางหน่วยงานได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินทรัพยากรดิน ครั้งนี้
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ และโซเซียลมีเดียของหน่วยงาน

การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

files_5810_1
mungmee