รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ภาวะโลกร้อนเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งก๊าซเหล่านี้สามารถเก็บรังสีความร้อนจากผิวโลก
และคายรังสีกลับลงมาทำให้โลกอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรับรู้
ให้ประชาชนเข้าใจและให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ตามมาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนฯ
ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียของหน่วยงาน

มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนฯ
๑. รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
๒. กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ตกค้างในพื้นที่โดยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
๓. รณรงค์และส่งเสริมการใช้ถังขยะเบียก ลดโลกร้อน ระดับครัวเรือน อย่างต่อเนื่อง
๔. รณรงค์ให้ประชาชน โรงเรียน ตลาด ร้านอาหาร และโรงแรมติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร
๕. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการปลูกป่า และดูแลต้นไม้ในพื้นที่
๖. รณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
๗. ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อน

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/Dlawaste2112/
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : http://waste.dla.go.th/?fbclid=IwAR2LjHxqkP9cQvZgfy9N-vcKgfUqdO6aKXd-CN-3_lKbvyXS03SxiKdxuyY

files_5813_1

mungmee