ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
———
วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.

“รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท”

แบบแบ่งเขตฯ : เลือกคนที่รัก
แบบบัญชีฯ : เลือกพรรคที่ชอบ

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม ได้ที่ : https://www.thaivote.info

#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

mungmee