ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ลิงก์ตอบบแบบสำรวจ ►https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe98BnmNAvljvKFiUJZGUu8yz1WI

 

files_5805_1
mungmee