ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

 

“จำขึ้นใจ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ”

เพื่อให้การขับเคลื่อนจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมย์ของประมวลจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำและข้อไม่ควรทำ

mungmee